Föreställning – Hyper

hejhyper_musikal_föreläsning

Hej!

Härmed bjuds föräldrar in till föreställning samt tillhörande föreläsning kring arbetet med skolors värdegrundsarbete. Med musik och teater som inspiration och metod vill Hej Hyper på ett lustfyllt sätt bidra till förståelse och bättre villkor för barn med NPF – neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Anmälan görs till martin.enander@varberg.se

Begränsat antal platser, först till kvarn…

Plats: Bockstensskolans idrottshall

Tisdagen 29/1

Kl. 18:00-20:30

Med vänliga hälsningar

Jenny och Martin

Studiedag

Hej alla!

Vi vill påminna om att det är studiedag den 28/11. Fritids är öppet som vanligt. Ni som lägger in fritidstider i Tempus behöver tänka på att lägga in heldagar istället för morgontider och eftermiddagstider.

Jenny och Martin

Välkomna tillbaka till skolan

Hoppas att ni alla har haft en bra sommar! På skolan är det full fart med planering för det nya läsår som snart börjar. På måndag gäller följande tider för klasserna:
Förskoleklass, åk 1 och åk 2 går kl. 8-13

Åk 3-5 går kl. 8:10-14.00 med undantag av klass 3B som börjar kl. 8.00.

Den 12/9 kommer vi att bjuda in er till föräldramöte och mer information om detta kommer senare. Vi kommer under föräldramötet att berätta om de områden som vi valt att fokusera extra på under kommande läsår samt allmän information som vi tror kan vara till nytta för er som vårdnadshavare.

Under hösten kommer Varbergs kommun att arbeta med ett projekt som heter “Ett mjukare Varberg”. När det gäller skolan så vänder sig detta projekt till elever i åk 5 men det vänder sig också till alla pedagoger i skolan och till alla föräldrar som är intresserade. Innehållet kan ni läsa mer om i länken nedan men i korthet handlar det om hur vi förhåller oss till sociala medier. I länken finns möjlighet att anmäla sig och det är ett begränsat antal platser (om än många).

https://invajo.com/l/lCmzkKR7AD

Återigen välkomna till ett nytt läsår!

Martin Enander och Jenny Wahlfridsson

Förskoleklass

 Undervisningen i f-klass ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga lärande. 

Den ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas. 

Bockstensskolans värdeord är trygghet, glädje, allas lika värde och professionalitet. 

I f klass arbetar vi medvetet för att barnen ska känna tillhörighet och trygghet, samt utveckla goda relationer till såväl barn som vuxna. Lärandet ska bygga på glädje och vara lustfyllt.  

Vi arbetar med: 

 • Språk och kommunikation. 
 • Skapande. 
 • Matematiska resonemang och uttrycksformer. 
 • Natur, teknik och samhälle. 
 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. 

 

I matematiken utgår vi från läromedlet Tänka, resonera och räkna. 

Under året utvecklar barnen, genom aktiviteter, lek och spel, kunskaper och förmågor som ska ligga till grund för ett fördjupande och vidgat kunnande inom matematik. Genom resonemang och representationer utvecklar barnen sitt matematiska ordförråd, sin språkliga uttrycksförmåga och sitt tänkande. 

matteArbetsuppgifter i matte med att sortera, dokumentera, presentera och att se antal. 

 

Språklekar. 

En stund med språklekar dagligen har stor betydelse för barns nybörjaläsning. Strukturerade språkstunder ger stora vinster för att utveckla språklig medvetenhet. Ett gott språkligt klimat kan utvecklas och i det språkutvecklande arbetet ingår även högläsning, att göra barnen textmedvetna, bockstavskännedom och att kunna kommunicera i olika situationer. 

 

 Utelek med samarbete. 

 Lek och rörelse är en viktig del i den dagliga verksamheten. 

Stor vikt läggs vid att utveckla barnens förmåga att samarbeta och att skapa ett tillåtande klimat i gruppen. 

samarbete

 

En kort information

Tråkigt att behöva avsluta veckan med detta inlägg men det är bra för alla er vårdnadshavare att känna till att barn på Furubergsskolan har blivit antastade av blottare i onsdags. Detta har skett i skogen på väg hem från skolan samt under kvällstid. Händelserna är polisanmälda. Detta är den information vi har i nuläget.

Jenny Wahlfridsson

Bondens dag!

Idag har vi firat Bondens dag på skolan med besök av djur och med grillning på gården. Vi bjöds på grillade hamburgare som eleverna hjälpt till att laga och all mat var närodlad. Ett härligt avslut på veckan!

Läsning

Vad är läsning?

Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning.

Läsning = Avkodning x Förståelse av språk x Motivation

Läsning är en kombination av att kunna avkoda, alltså att känna igen bokstäverna, läsa ihop dem till ord och meningar och att få upp läshastigheten samt att förstå det lästa, kunna reflektera och dra slutsatser och slutligen ha en motivation att läsa. God läsfärdighet innebär att alla delarna fungerar väl.

Det krävs ca 5000 timmars lästräning för att bli en god läsare.

Läsning på Bockstensskolan

Material
På Bockstensskolan börjar vi med bokstavskännedom i f-klass, där fokus ligger på att känna igen bokstäverna och veta hur bokstäverna låter för att öka förutsättningarna för god läsförmåga tidigt i åldrarna. F-klasserna använder Fonomix och Bornholmsmodellen i sitt arbete med läsning.

I F-3 läser eleverna ABC-klubbens böcker. Den är kopplad till både läsläxan och läsning i klassrummet.

På skolan finns även tillgång till Jag läser A, B och C som används vid gemensam läsning körläsning och parläsning.

År 4 arbetar med Pojken och tigern och år 5 jobbar med läsning av elevnära texter ur Kamratposten i läsläxa.

Fritids arbetar med läsning i smågrupper för att stimulera och stödja eleverna i läsprocessen.

Bockstensskolan arbetar med en-till-en, dvs en i-pad per elev, från år 1-5. Arbetet möjliggör individualisering ytterligare och ger tillgång till flera digitala verktyg. Inläsningstjänst är en digital tjänst där både skönlitterära böcker och läromedel finns inlästa för eleverna att lyssna på. I Qnoddarnas värld, ytterligare ett digitalt läromedel som används på skolan finns ett digitalt bibliotek.img_0112.jpg

Vid behov av extra lästräning används bland annat materialet Fonomix, Läsinlärning i 7 steg och Högfrekventa ord.

 

Högläsning
Vid högläsning lägger vi stor vikt vid textsamtalet. Vi tar upp och diskuterar svåra ord i texten, ställer frågor på, mellan och bortom raderna, frågor som du kan hitta svaret direkt i texten på, eller som du behöver förstå texten på ett djupare plan för att kunna svara på. Vi tränar på att dra slutsatser och göra förutsägelser och koppla texten till egna erfarenheter. Här används läsfixarna som ett exempel. IMG_0114

I vissa klasser läser vi högt med hjälp av bilder i en powerpoint till innehållet för att visualisera innehållet och fånga elevernas intresse för boken. Här är ett exempel på högläsning ur boken ”Handbok för superhjältar”.

Biblioteket
På Bockstensskolans skolbibliotek arbetar bibliotekarie Fredrik.IMG_1780

Fredrik kommer ut och ”bokpratar” med klasserna och ger boktips till eleverna när vi går till biblioteket.

“Att uppmuntra läsning och att få eleverna att upptäcka böckernas värld är viktigt av flera anledningar. Läsning är bra för språkutvecklingen, ger ett bättre ordförråd och skapar större förutsättningar att lyckas i skolan. Dessutom är det roligt!

Bokinköpen görs i samarbete med både elever och lärare. Att eleverna ska få rätt bok är viktigt, att de känns intressanta och lagom svåra. Vi vill även uppmuntra er föräldrar att läsa mycket med och för era barn. Det hjälper dem.

Elever med läsnedsättning kan givetvis få hjälp med talböcker (Legimus) på ipad eller mobil.”

Kartläggning
I F-klass görs för närvarande OAS (Observation av språk), en individuell kartläggning av varje elevs språkförståelse och språkmedvetenhet.

I år ett görs skolverkets bedömningsstöd för år 1 i svenska. I år 2 görs H4 både på höstterminen och på vårterminen, ett läshastighetstest som genomförs på alla kommunens skolor. Test i läsförståelse genomförs också i år 2. I år 3 ligger de Nationella proven, där både läsflyt och läsförståelse ingår. Ängelholmstestet mäter läshastighet och läsförståelse i år 4.

Extra stöd
Elever i behov av extra lästräning arbetar tillsammans med skolans läs- och skrivutvecklare Malin Åkesson som också hjälper till att genomföra de kartläggningar som görs på skolan.

Lite tips på hur du som förälder kan göra för att hjälpa ditt barn att bli en god läsare:

 • Läs högt för ditt barn.
  Barnet får lära sig hur en berättelse är uppbyggd, de lär sig lyssna uppmärksamt, de vidgar sin värld och förstår tillvaron bättre. Samtala om det ni har läst och ställ frågor. Vad betyder det här? Vad kommer att hända nu? Koppla det ni läst till egna tankar och erfarenheter.
 • Visa hur man kan använda läsning och skrivning i vardagen.
  Ex. visa tidningen, var med och skriv inköpslistan, skriva meddelanden.
 • Prata och förklara ord för ditt barn både under högläsning och när ditt barn läser själv.
  Hjälp ditt barn att hitta strategier för hur de kan göra när de inte förstår, som att läsa om texten, ta hjälp av ev. bilder, fortsätta att läsa en bit framåt, slå upp ord etc. Ordkunskap, samtala om uttryck och begrepp, eventuella ordspråk. Kolla gärna av med ert barn med jämna mellanrum att de hänger med och förstår orden. Det är väldigt vanligt att vi tror att barn förstår fler ord än de gör.
 • Stötta vid hemuppgifter.
  Lyssna aktivt på ditt barn när det läser, hjälp till att få ihop svåra ord mm. Låt ditt barn få tid att läsa ut ordet. En del behöver tid för att få ihop bokstäver och ljud tyst för sig själv innan de säger ordet högt. Samma gäller när de ljudar. Om de är osäkra på hur en bokstav låter, hjälp till med ljudet och se om han/hon får ihop ordet. Försök sedan nästa gång att se om han/hon kommer ihåg ljudet. Prata gärna om att en del bokstäver låter på annat sätt när ni möter dessa ord/ljud i text, t ex i ordet göra. Där låter bokstaven g som j. Prata alltid om texten och om bilderna. Se om ni kan relatera till något ni känner igen. Ibland kan du som förälder behöva läsa högt först och sedan läser barnet efter dig. Det är också bra att växelläsa, t ex. läsa varannan sida. Läs meningen/texten många gånger så att barnet får känna att läsningen flyter. Om ert barn har kommit en bit i sin lästräning så uppmuntra att repetera läsningen för att träna flyt och intonation (melodin).
 • Träna läsning minst 15 minuter/dag.
  Vilken text som helst går bra.
 • Håll inte upp under lov och semestrar.
  Det är alltid svårt att komma igång speciellt efter t ex. sommarlov.
 • Förmedla en positiv inställning till läsning.
  Tänk på att du som vuxen är en förebild och prata positivt om läsning. Gör lässtunden till något mysigt.

 

/Sofi och Malin